Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Tin tức
  Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành kế hoạch thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn
  30/10/2018
 • Nhằm giúp cho cán bộ Đoàn nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị Việt Nam; tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành kế hoạch số 115KH/TĐTN-BTG thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng về nguyên tắc chung, nguyên tắc học tập, chế độ học tập đối với cán bộ Đoàn các cấp.

   Về giải pháp triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn luôn chú trọng đến chất lượng thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn. Không chạy theo số lượng các lớp tổ chức mà trên hết là chất lượng. Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập nâng cao nhận thức với bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn và nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh. Trước mắt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ quan tâm tổ chức tập huấn, triển khai cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn, cán bộ Đoàn cấp tỉnh, bí thư, phó bí thư Đoàn cấp huyện và tương đương. 

  Quang cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022

  Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức tổng hợp kết quả học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn trong tỉnh và gửi báo cáo về Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cán bộ Đoàn có thành tích học tập trong dịp sơ kết, tổng kết công tác hàng năm của đơn vị; tạo phong trào thi đua học tập lý luận chính trị trong các cấp bộ Đoàn, đưa việc học tập lý luận chính trị vào nề nếp.

  Trong năm 2018, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công tác của Bí thư Đoàn cấp xã; lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Hội cơ sở; lớp báo cáo viên cấp cơ sở cho 519 cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở.

  Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ có cuộc họp với Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh về chuẩn bị kế hoạch mở lớp bồi dưỡng năm 2019 để trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt./.