Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Học tập và làm theo lời Bác
  Chủ đề: “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM”
  12/05/2014
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Tư tưởng và đạo đức của Người là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, việc học tập và làm theo gương Bác có những trọng tâm, trọng điểm, gắn với bối cảnh, điều kiện và yêu cầu đặt ra trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Đảng. Năm 2014, chúng ta học tập và làm theo gương Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

 • 1. Sự cần thiết học tập và thực hiện chủ đề năm 2014:

  Tiếp tục cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo Chỉ thị 03-CT/TW về đảy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Và trong bối cảnh và điều kiện mới của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” thì việc học tập chủ đề năm 2014 có ý nghĩa quan trọng.

  Vậy theo các bạn, tại sao mỗi năm chúng ta lại có một chủ đề học tập và làm theo gương Bác? Có phải khi thực hiện chủ đề của năm 2014, chúng ta sẽ không thực hiện chủ đề của năm 2013 nữa? Xin trả lời là không phải như thế, học tập và làm theo gương Bác là việc làm thường xuyên, suốt đời, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi năm có một chủ đề cụ thể để chúng ta tập trung thực hiện có chiều sâu.

  2. Về nội dung cơ bản cần tập trung nghiên cứu, quán triệt gồm 2 nội dung lớn

  - Thứ nhất là, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

  - Thứ hai là, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay.

  Đi vào nội dung thứ nhất, TƯ TƯỞNG  TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM, chúng ta cần tập trung nghiên cứu  những nội dung sau:

  * Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm

  Các bạn hiểu như thế nào về tinh thần trách nhiệm và vì sao phải nêu cao tinh thần trách nhiệm?

  Trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. Mỗi người trong xã hội dù ở lĩnh vực, ngành nghề, vị trí công tác nào cũng phải có trách nhiệm: trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội.

  Chúng ta cũng thường nghe về cụm từ “ý thức trách nhiệm”: đó là việc nhận thức được về những điều đúng, sai, những điều phải làm. Nhận thức chỉ là bước đầu, điều quan trọng là chuyển thành hành động. Khi chuyển thành hành động thì đó là tinh thần trách nhiệm. Có ý thức chưa chắc đã hành động, có nhận thức đúng chưa chắn hành động đúng vì còn liên quan đến lợi ích của cá nhân (ví dụ vượt đèn đỏ).

  Giữa tinh thần trách nhiệm và ý thức trách nhiệm có khác nhau hay không? Tinh thần trách nhiệm khác với ý thức trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm là kết quả nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của con người, từ đó chi phối hành động tích cực, tự giác của con người, được thể hiện qua việc chấp hành, tuân thủ pháp luật, kỷ luật lao động, giữ gìn trật tự chung; ý thức trách nhiệm đúng đắn với những gì mình đã hứa, đã làm (ví dụ: 5 lời thề của lực lượng CAND). Những người có nhận thức và hành động như thế được gọi là có tinh thần trách nhiệm cao.

  Vậy tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm là như thế nào?

  - Thứ nhất là, ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác. Tất cả mọi người, ở mọi địa vị, vị trí công tác, trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm.

  - Thứ hai là, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Dù được giao cho bất kỳ việc gì, to hay nhỏ, khó hay dễ, cũng phải làm cho đến nơi đến chốn, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất. Phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách tự giác, theo lương tâm. Làm việc cẩu thả, dễ làm khó bỏ, làm cho có... là không có tinh thần trách nhiệm.

  (Ví dụ: Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là học cho chính mình, không phải cho ai khác).

  Thứ ba là, nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng.

  - Bác cũng đã nêu rõ trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan liêu là xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Quan liêu sẽ dẫn tới chủ quan, mệnh lệnh, hấp tấp, khi gặp khó khăn thì dễ dao động, ngả nghiêng... (Ví dụ: một số thông tư, hướng dẫn vừa ban hành đã bãi bỏ vì không xuất phát từ thực tế).

  * Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

  Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chủ nghĩa cá nhân là đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình (địa phương) mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc”. Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của cách mạng, nó là nguồn gốc của những “căn bệnh”. Vì vậy, chống chủ nghĩa cá nhân là việc làm cần thiết, thường xuyên của những người cộng sản chân chính.

  Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân: chống cái tham lam, “tự chống bản thân mình”, đây là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, lâu dài và gian khổ. “Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là giày xéo lên lợi ích cá nhân mà xử lý như thế nào giữa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân”.

  “Chủ nghĩa cá nhân” đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm, có thể kể đến:

  Bệnh nể nang;

  Bệnh kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị;

  Bệnh cá nhân;

  Bệnh hữu danh vô thực;

  Bệnh tham lam;

  Bệnh lười biếng;

  Bệnh tham ô...

  Do chủ nghĩa cá nhân sẽ dẫn đến chúng ta phạm phải những sai lầm (đặc biệt là những người lãnh đạo nếu rơi vào chủ nghĩa cá nhân sẽ không nghe ý kiến của ai, quyết định những vấn đề theo ý muốn chủ quan của mình).

  * Thứ ba, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm

  Chúng ta hiểu như thế nào về nói đi đôi với làm và vì sao phải nói đi đôi với làm?

  Nói thì phải làm là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc thực hành đạo đức.

  Nói đi đôi với làm thể hiện sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, suy nghĩ và hành động, tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức; là biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong sáng của cán bộ, đảng viên, công chức.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về "nói đi đôi với làm" thể hiện như sau:

  Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

  Không được nói một đàng, làm một nẻo; không được nói nhiều làm ít hoặc nói mà không làm (Nếu nói rằng phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư mà bản thân mình lại lười biếng, không hoàn thành công việc được giao, lãng phí thời gian... thì những lời nói đó sẽ không có tác dụng giáo dục.

  Không được hứa mà không làm;

  Không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... phải thật thà nhúng tay vào việc (việc đeo huy hiệu đoàn, triển khai phong trào, cán bộ Đoàn thực hiện thì mới làm gương cho ĐVTN làm theo).

  * Thứ tư, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

  - Về tấm gương nêu cao tinh thần trách nhiệm:

  Chủ tịch Hồ Chí Minh tự xác định trách nhiệm của người dân mất nước, ra đi tìm đường cứu nước. Thực hiện trách nhiệm thức tỉnh dân tộc Việt Nam về nhiệm vụ và con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Thông qua việc thành lập Đảng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp và dân tộc; trong lao tù hay khi làm việc tại Quốc tế cộng sản Người luôn luôn mong muốn được hoạt động. Lời tâm sự của Người đã nói lên ý thức với tinh thần trách nhiệm cao cả: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân”; vì mục tiêu giành độc lập dân tộc, làm cho ích quốc lợi dân, “dầu phải hy sinh tính mệnh cũng không nề”.

  Chúng ta cũng thấy tấm gương về nêu cao tinh thần trách nhiệm của Bác với vị trí người lãnh đạo cao nhất, trong lãnh đạo cách mạng, có lúc Đảng phạm sai lầm, khuyết điểm. Trước khuyết điểm chung, Bác đã thể hiện tinh thần dám chịu trách nhiệm, không né tránh, thay mặt Đảng, Chính phủ xin lỗi nhân dân.

  - Tấm gương của Bác về chống chủ nghĩa cá nhân:

  Tấm gương chống sùng bái cá nhân (không thích tâng bốc, đề cao, nịnh bợ...): Trong giao tiếp với mọi người, dù là Chủ tịch nước, nhưng không bao giờ Bác đặt mình cao hơn người khác.

  Tấm gương sống chân thành, khiêm tốn, phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân.

  Tấm gương sống trong sạch, giản dị, không ham tiền tài, danh vọng, không lợi dụng quyền lực (ví dụ về bộ quần áo kaki, đôi dép cao su, đi bộ từ nhà làm việc đến nhà ăn...).

  - Về tấm gương “nói đi đôi với làm”:

  Tấm gương thực hành sáng tạo năm nội dung: Thực hành lý luận; thực hành dân chủ; thực hành dân vận; thực hành đại đoàn kết; thực hành đạo đức cách mạng và đạo đức làm người.

  Tấm gương nói ít, làm nhiều, có những vấn đề đạo đức, không nói mà chỉ làm. Dù việc lớn hay nhỏ, tự mình phải làm gương trước. 

   Nói đi đôi với làm, tấm gương lối sống trung thực, giản dị, đối lập với giả dối (ví dụ: khi bắt tay nhìn thẳng vào mặt người đối diện).

  Về nội dung thứ hai, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  Một là, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu lý tưởng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trong thực hiện Cương lĩnh, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; trong những công việc cụ thể, hàng ngày; chống chủ nghĩa cá nhân, và thói vô cảm trước những vất vả, khó khăn của nhân dân.

  Hai là, đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng. Từ thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Giáo dục đạo đức là một trong những giải pháp cơ bản.

  Ba là, phát huy giá trị đạo đức truyền thống, đạo đức cách mạng

  Thực hiện “nói đi đôi với làm” là phát huy truyền thống đạo đức quý báu của dân tộc, là thực hành đạo đức cách mạng.

  Khắc phục bệnh nói dối, làm sai, dối cấp trên, dối dân, tham nhũng, bao che khuyết điểm... đang gây bức xúc trong xã hội, mất niềm tin trong nhân dân.

  Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu. “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

  Bốn là, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng. Đó là một nguyên tắc thực hành đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

  Trong bối cảnh hiện nay, rất cần học tập và làm theo lời dạy của Bác: “Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”.

  Tóm lại, việc học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là việc làm cần thiết, thường xuyên và lâu dài, đặc biệt đối với cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên để giúp chúng ta tự hoàn thiện bản thân, có nhận thức đúng để có hành động đúng, hướng đến những giá trị đạo đức cao đẹp về chân - thiện - mỹ./.

  (Võ Thị Mỹ Nhung - Bí thư Đoàn thanh niên công an tỉnh TG)

  Tin liên quan