Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Đội TNTP Hồ Chí Minh
  Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội
  04/04/2011
 • 1. Cấu trúc của Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

      Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh được Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  khoá VIII thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2003, quy định gồm 7 Chương và 17 Điều, cụ thể như sau:     -  Chương I: Đội viên (từ Điều 1 đến Điều 4)

      - Chương II: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh  (từ Điều 5 đến Điều 9)
   
      -  Chương III: Đội TNTP Hồ Chí Minh với nhi đồng (từ Điều 10 đến Điều 11)

      -  Chương IV: Tài chính của Đội (từ Điều 12 đến Điều 13)

      -  Chương V: Công tác kiểm tra của Đội (Điều 14)

      -  Chương VI: Khen thưởng và kỉ luật (Điều 15, Điều 16)

      -  Chương VII: Sửa đổi Điều lệ Đội (Điều 17)

      2. Tầm quan trọng của Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
   
      - Điều lệ là văn bản mang tính pháp quy của một tổ chức, bắt buộc mọi thành viên trong tổ chức đó phải thực hiện.
   
      - Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh chính là văn bản quy định về mục tiêu, tính chất, nhiệm vụ, vai trò, nguyên tắc tổ chức hoạt động  để đội viên phấn đấu thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, có  mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt, Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, giúp đỡ nhi đồng; thực hiện Quyền và bổn phận trẻ em.
   
      - Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh bắt buộc mọi đội viên, tập thể Đội phải có trách nhiệm thi hành nghiêm túc. Do vậy Điều lệ Đội sẽ giúp cho Đội hoạt động đúng mục tiêu, nguyên tắc, giữ nghiêm kỉ luật góp phần giáo dục toàn diện đội viên và xây dựng Đội vững mạnh.

      3. Nội dung cơ bản của Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh:
   
      Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm có phần mở đầu, 7 chương và 17 Điều. Nội dung cơ bản của các chương và điều được quy định trong Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh như sau:
   
      - Chương I: Đội viên ( từ Điều 1 đến Điều 4)
   
      Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh nêu rất rõ trong Chương I đó là:

      + Xác định độ tuổi, điều kiện được kết nạp vào tổ chức Đội. 

      + Người đội viên phải thực hiện theo lời hứa đội viên.

      + Đội viên có những quyền tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đội, được tham gia ứng cử và đề cử vào Ban chỉ huy chi đội, liên đội. Điều này thể hiện tính dân chủ của Đội TNTP Hồ Chí Minh đối với đội viên.

      + Đội viên là thành viên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, phải thực hiện các nhiệm vụ chung của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

      - Chương II: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh  (Từ Điều 5 đến Điều 9)

      Chương II khẳng định rõ Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức thống nhất trong cả nước. Điều lệ Đội khẳng định Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản. Như vậy với nguyên tắc này, Đội đã phát huy tính dân chủ của đội viên.
   
      - Chương III: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với nhi đồng (Từ Điều 10 đến Điều 11)
   
      Đội TNTP Hồ Chí Minh có trách nhiệm và cũng là vinh dự khi được giao trọng trách dìu dắt các em nhi đồng, giúp đỡ các em sinh hoạt theo Sao cho đến tuổi Thiếu niên  và có đủ điều kiện kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh.

      - Chương IV: Tài chính của Đội (Từ Điều 12 đến Điều 13)

      Nhằm tạo điều kiện cho Đội hoạt động, Chương IV quy định rõ về nguồn tài chính của Đội, Ban chỉ huy liên đội, chi đội và tổng phụ  trách Đội chịu trách nhiệm quản lí và sử dụng nguồn quỹ theo đúng quy định  của Điều lệ Đội.

      - Chương V: Công tác kiểm tra của Đội (Điều 14)

      Chương V trong Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh đã nêu cụ thể phải kiểm tra toàn diện các mặt công tác của Đội để từ đó đánh giá khen thưởng, kỉ luật xét thành tích cụ thể mà liên đội, chi đội đó đạt được.

      - Chương VI: Khen thưởng và kỉ luật (Điều 15, điều 16)
  Đội TNTP Hồ Chí Minh coi trọng việc nêu gương người tốt, việc tốt, lấy việc phát huy ưu điểm để khắc phục khuyết điểm. Cùng với việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng đột xuất, sau mỗi đợt thi đua, mỗi học kì hay một năm, các tập thể Đội lựa chọn, giới thiệu các cá nhân, tập thể điển hình đề nghị khen thưởng.

      Lấy việc động viên, giúp đỡ là chính nên kỉ luật trong Điều lệ  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đưa ra các hình thức kỉ luật như: Phê bình, khiển trách. Trường hợp đội viên vi phạm khuyết điểm đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị xoá tên khỏi danh sách đội viên.

      - Chương VII: Sửa đổi Điều lệ Đội (Điều 17)
   
      Việc sửa đổi Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có quyền sửa đổi, bổ sung trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến chính đáng của đội viên và tập thể quy định.

      4. Nguyên tắc tự nguyện của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

      Nguyên tắc này thể hiện tính dân chủ của Đội TNTP Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu và quyền được lựa chọn của thiếu nhi trước khi vào Đội, thừa nhận Điều lệ Đội, tự nguyện tham gia tích cực cac hoạt động của Đội. Từ đó đội viên có trách nhiệm xây dựng tổ chức và tập thể Đội. Đội phải mở rộng các hình thức hoạt động phù hợp với nguyện vọng của đội viên và thiếu nhi.

      5. Nguyên tắc tự quản của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

      Nguyên tắc này thể hiện sự tự quản của Đội TNTP Hồ Chí Minh có sự hướng dẫn của phụ trách Đội nghĩa là khẳng định tính độc lập tương đối của tổ chức Đội và Đội là tổ chức của thiếu nhi.
   
      Tự quản của Đội TNTP Hồ Chí Minh là thể hiện tính đặc trưng của Đội và cũng là yếu tố khẳng định tổ chức Đội là của chính các em đội viên, đồng thời cũng thể hiện rõ khả năng làm chủ của các em. Phương châm đối với đội viên là tự giáo dục là chính, nhưng cần có sự hướng dẫn của phụ trách và công tác giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động. Đây là đặc trưng cơ bản nhất của tổ chức Đội với tư cách là một lực lượng giáo dục.
   
      Sự tự quản của Đội TNTP Hồ Chí Minh thể hiện:
   
      - Mọi công việc của Đội ở chi đội, liên đội đều do các tập thể và đội viên bàn bạc.
   
      - Các quyết định của liên, chi đội đều được thực hiện khi quá nửa số đội viên đồng ý. 

      5. Phương pháp vận dụng nguyên tắc tự nguyện, tự quản vào thực tiễn hoạt động Đội:
   
      + Vận dụng phải phù hợp với lứa tuổi và sở trường của đội viên để các em có điều kiện phát huy năng lực, tự giác làm chủ bản thân đồng thời biết hợp tác trong hoạt động để đạt được kết quả mong muốn.
   
      + Luôn chú ý vai trò tự quản của đội viên. 
   
      + Tăng cường chất lượng sinh hoạt theo phân đội ( nhóm nhỏ). Như vậy sẽ phát huy tối đa chất lượng hiệu quả công việc.
   
      + Lựa chọn, bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội và các phân đội theo tiêu chuẩn: Nhiệt tình, nắm vững Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, gương mẫu, có phương pháp làm việc khoa học, có tư thế, tác phong mẫu mực, kết quả học tập từ khá trở lên, yêu thích hoạt động Đội, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và biết chịu trách nhiệm trước việc mình làm, biết cách tập hợp các bạn,...